Thay đổi ảnh Bìa của bạn
fanming93
Thay đổi ảnh Bìa của bạn
微 笑 是 世 界 上 最 美 丽 的 表 情,最 动 听 的 语 言。给 失 败 者 一 个 微 筱, 那 是 鼓 励; 给 悲 伤 着 一 个 微 笑,那 是 安 慰;给 悔 恨 着 一 个 微,那 是 原 谅;给 失望 者 一 个 微 笑,那 是 动力, 那迷茫着一 个 微 笑, 那 是信心,那快乐着一 个 微 笑, 那是分享.
This user account status is Đồng Ý
Bạn cần đăng nhập để xem nội dung này!
Facebook Giới Trẻ Việt

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More