Juni Nguyễn - Thành viên tại Giới Trẻ Việt
Thay đổi ảnh Bìa của bạn
fanming93
Thay đổi ảnh Bìa của bạn
微 笑 是 世 界 上 最 美 丽 的 表 情,最 动 听 的 语 言。给 失 败 者 一 个 微 筱, 那 是 鼓 励; 给 悲 伤 着 一 个 微 笑,那 是 安 慰;给 悔 恨 着 一 个 微,那 是 原 谅;给 失望 者 一 个 微 笑,那 是 动力, 那迷茫着一 个 微 笑, 那 是信心,那快乐着一 个 微 笑, 那是分享.
This user account status is Đồng Ý
Bạn cần đăng nhập để xem nội dung này!
FACEBOOK GIỚI TRẺ VIỆT